Vodoprivreda Trebišnjica a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VPTR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 502.130 511.800
Tekuća sredstva 16.673 18.482
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 387 2.575
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 518.803 530.282
Pasiva
Kapital 408.094 428.544
Osnovni kapital 755.313 755.313
Rezerve
Revalorizacione rezerve 45.405 45.405
Neraspoređeni dobitak 534 534
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 11.414 13.079
Kratkoročne obaveze 99.295 88.659
Pasivna vremenska razgraničenja 33.754 33.754
Poslovna pasiva 518.803 530.282
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.450 2.232
EBITDA -10.425 -14.271
Amortizacija 9.670 12.021
EBIT -20.095 -26.292
Rashodi kamata 354 0
Dobitak prije poreza -20.449 -26.292
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -20.449 -26.292
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 1.450,00 2.232,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.797 4.810
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.321 7.705
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -4.524 -2.895
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 10.565
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 10.565
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.664 5.839
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.336 -5.839
Ukupni prilivi gotovine 5.797 15.375
Ukupni odlivi gotovine 7.985 13.544
Neto priliv (odliv) gotovine -2.188 1.831
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.575 744
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 387 2.575

Skraćeni finansijski pokazatelji [VPTR-R-A]

P/S 109,3900
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0271
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -7,7566
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5403
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3887
Tržišna kapitalizacija 158.616
Prinos na aktivu (ROA) -3,90%
Prinos na kapital (ROE) -4,89%
Neto marža -1.410,28%
EBITDA marža -718,97%
Ukupan prihod 1.451