Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSCE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.693.019 1.693.862
Tekuća sredstva 1.237.479 1.244.928
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 106.389 271.634
Aktivna vremenska razgraničenja 1.815 767
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.930.498 2.938.790
Pasiva
Kapital 2.765.556 2.739.335
Osnovni kapital 1.969.820 1.969.820
Rezerve 497.620 491.870
Revalorizacione rezerve 37.956 37.956
Neraspoređeni dobitak 260.160 298.443
Rezervisanja 13.036 11.650
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 151.906 187.805
Pasivna vremenska razgraničenja 17 1.237
Poslovna pasiva 2.930.498 2.938.790
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 581.146 528.708
EBITDA 63.907 227.675
Amortizacija 33.057 31.137
EBIT 30.850 196.538
Rashodi kamata 1.715 3.467
Dobitak prije poreza 29.135 193.071
Porezi iz dobitka 0 19.307
Neto dobitak 29.135 173.764
Prosječan broj zaposlenih 26,00 24,00
Prihod po zaposlenom 22.351,77 22.029,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.245.670 799.742
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.339.518 690.578
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -93.848 109.164
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 7.601 5.102
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 15.477
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 7.601 -10.375
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 200.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 78.998 147.719
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -78.998 52.281
Ukupni prilivi gotovine 1.253.271 1.004.844
Ukupni odlivi gotovine 1.418.516 853.774
Neto priliv (odliv) gotovine -165.245 151.070
Gotovina na početku obračunskog perioda 271.634 120.564
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 106.389 271.634

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSCE-R-A]

P/S 0,6779
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0148
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 13,5220
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4040
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1425
Tržišna kapitalizacija 393.964
Prinos na aktivu (ROA) 0,99%
Prinos na kapital (ROE) 1,06%
Neto marža 5,01%
EBITDA marža 11,00%
Ukupan prihod 1.342.754