Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSCE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.692.187 1.693.019
Tekuća sredstva 1.344.177 1.237.479
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 83.158 106.389
Aktivna vremenska razgraničenja 1.427 1.815
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.036.364 2.930.498
Pasiva
Kapital 2.829.353 2.765.556
Osnovni kapital 1.969.820 1.969.820
Rezerve 497.620 497.620
Revalorizacione rezerve 37.956 37.956
Neraspoređeni dobitak 323.957 260.160
Rezervisanja 14.423 13.036
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 192.588 151.906
Pasivna vremenska razgraničenja 17
Poslovna pasiva 3.036.364 2.930.498
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 557.027 581.146
EBITDA 107.020 63.907
Amortizacija 34.938 33.057
EBIT 72.082 30.850
Rashodi kamata 1.196 1.715
Dobitak prije poreza 70.886 29.135
Porezi iz dobitka 7.089 0
Neto dobitak 63.797 29.135
Prosječan broj zaposlenih 27,00 26,00
Prihod po zaposlenom 20.630,63 22.351,77
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.612.377 1.245.670
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.462.755 1.339.518
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 149.622 -93.848
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 7.535 7.601
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 7.535 7.601
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 100.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 280.388 78.998
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -180.388 -78.998
Ukupni prilivi gotovine 1.719.912 1.253.271
Ukupni odlivi gotovine 1.743.143 1.418.516
Neto priliv (odliv) gotovine -23.231 -165.245
Gotovina na početku obračunskog perioda 106.389 271.634
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 83.158 106.389

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSCE-R-A]

P/S 0,7073
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0324
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,1753
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4364
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1392
Tržišna kapitalizacija 393.964
Prinos na aktivu (ROA) 2,14%
Prinos na kapital (ROE) 2,28%
Neto marža 11,45%
EBITDA marža 19,21%
Ukupan prihod 1.682.358