Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 300.630 306.816
Tekuća sredstva 267.264 243.213
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11.789 27.974
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 567.894 550.029
Pasiva
Kapital 423.701 414.431
Osnovni kapital 175.215 175.215
Rezerve 35.395 35.395
Revalorizacione rezerve 101.203 101.203
Neraspoređeni dobitak 111.888 138.215
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 144.193 135.598
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 567.894 550.029
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 571.442 481.316
EBITDA 24.153 166.347
Amortizacija 11.672 11.954
EBIT 12.481 154.393
Rashodi kamata 1.155 482
Dobitak prije poreza 11.326 153.911
Porezi iz dobitka 2.056 15.696
Neto dobitak 9.270 138.215
Prosječan broj zaposlenih 13,00 13,00
Prihod po zaposlenom 43.957,08 37.024,31
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 660.153 762.004
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 676.338 724.399
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -16.185 37.605
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.116
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 1.116
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 18.339
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -18.339
Ukupni prilivi gotovine 660.153 763.120
Ukupni odlivi gotovine 676.338 742.738
Neto priliv (odliv) gotovine -16.185 20.382
Gotovina na početku obračunskog perioda 27.974 7.592
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 11.789 27.974

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSSM-R-A]

P/S 0,1674
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0529
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 10,3201
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4182
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2258
Tržišna kapitalizacija 95.667
Prinos na aktivu (ROA) 1,66%
Prinos na kapital (ROE) 2,21%
Neto marža 1,62%
EBITDA marža 4,23%
Ukupan prihod 634.554