Veterinarska stanica a.d. Ugljevik

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSUG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 23.149 28.080
Tekuća sredstva 100.973 105.199
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 57.177 68.335
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 124.122 133.279
Pasiva
Kapital 119.929 129.277
Osnovni kapital 125.226 125.226
Rezerve 207
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.844 4.151
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.193 4.002
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 124.122 133.279
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 283.262 287.645
EBITDA -6.802 5.861
Amortizacija 2.545 1.708
EBIT -9.347 4.153
Rashodi kamata 1 2
Dobitak prije poreza -9.348 4.151
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -9.348 4.151
Prosječan broj zaposlenih 5,00 6,00
Prihod po zaposlenom 56.652,40 47.940,83
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 355.517 351.219
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 366.675 348.354
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -11.158 2.865
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 8.950
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 200
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 8.750
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 355.517 360.169
Ukupni odlivi gotovine 366.675 348.554
Neto priliv (odliv) gotovine -11.158 11.615
Gotovina na početku obračunskog perioda 68.335 56.720
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 57.177 68.335

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSUG-R-A]

P/S 0,1459
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0746
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,4207
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9577
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3446
Tržišna kapitalizacija 41.325
Prinos na aktivu (ROA) -7,26%
Prinos na kapital (ROE) -7,50%
Neto marža -3,30%
EBITDA marža -2,40%
Ukupan prihod 295.502