Veterinarska stanica a.d. Ugljevik

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSUG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 19.928 23.149
Tekuća sredstva 105.316 100.973
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 58.452 57.177
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 125.244 124.122
Pasiva
Kapital 120.609 119.929
Osnovni kapital 125.226 125.226
Rezerve 207 207
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 680 3.844
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.635 4.193
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 125.244 124.122
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 310.010 283.262
EBITDA 3.903 -6.802
Amortizacija 3.221 2.545
EBIT 682 -9.347
Rashodi kamata 2 1
Dobitak prije poreza 680 -9.348
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 680 -9.348
Prosječan broj zaposlenih 5,00 5,00
Prihod po zaposlenom 62.002,00 56.652,40
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 367.495 355.517
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 366.220 366.675
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.275 -11.158
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 367.495 355.517
Ukupni odlivi gotovine 366.220 366.675
Neto priliv (odliv) gotovine 1.275 -11.158
Gotovina na početku obračunskog perioda 57.177 68.335
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 58.452 57.177

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSUG-R-A]

P/S 0,1333
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0054
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 60,7714
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9631
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3426
Tržišna kapitalizacija 41.325
Prinos na aktivu (ROA) 0,55%
Prinos na kapital (ROE) 0,57%
Neto marža 0,22%
EBITDA marža 1,26%
Ukupan prihod 323.832