Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
VTPR-R-A 20119.7.2012.2.1690,0014  14.9.2012.10.9.2012.6.9.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 979.642 979.642
Tekuća sredstva 112.035 146.558
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 665 870
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 1.091.677 1.126.200
Pasiva
Kapital 230.932 236.524
Osnovni kapital 1.509.082 1.509.082
Rezerve 54.891 54.891
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 366.700 366.700
Kratkoročne obaveze 494.045 522.976
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.091.677 1.126.200
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.475 685.581
EBITDA -4.953 -618.102
Amortizacija 0 92.320
EBIT -4.953 -710.422
Rashodi kamata 639 30.744
Dobitak prije poreza -5.592 -741.166
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -5.592 -741.166
Prosječan broj zaposlenih 0,16 10,42
Prihod po zaposlenom 9.218,75 65.794,72
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 297 681.303
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 502 643.096
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -205 38.207
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 57.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 95.390
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -38.390
Ukupni prilivi gotovine 297 738.303
Ukupni odlivi gotovine 502 738.486
Neto priliv (odliv) gotovine -205 -183
Gotovina na početku obračunskog perioda 870 1.053
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 665 870

Skraćeni finansijski pokazatelji [VTPR-R-A]

P/S 20,4621
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0037
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,3973
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1530
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1307
Tržišna kapitalizacija 30.182
Prinos na aktivu (ROA) -0,50%
Prinos na kapital (ROE) -2,39%
Neto marža -379,12%
EBITDA marža -335,80%
Ukupan prihod 1.844