Željeznice RS a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ZERS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 440.389.781 457.079.192
Tekuća sredstva 49.911.182 36.848.783
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 13.189.652 1.034.559
Aktivna vremenska razgraničenja 687.061 768.735
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 490.300.963 493.927.975
Pasiva
Kapital 143.464.525 141.734.042
Osnovni kapital 50.000 50.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve 225.286.778 225.286.778
Neraspoređeni dobitak 1.730.483 27.883.709
Rezervisanja 9.863.497 10.944.929
Dugoročne obaveze 95.886.487 115.709.431
Kratkoročne obaveze 241.086.454 225.539.573
Pasivna vremenska razgraničenja 1.738.271 1.621.650
Poslovna pasiva 490.300.963 493.927.975
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 41.017.673 38.777.868
EBITDA 28.734.710 62.411.954
Amortizacija 17.067.690 16.057.992
EBIT 11.667.020 46.353.962
Rashodi kamata 9.936.537 18.470.254
Dobitak prije poreza 1.730.483 27.883.708
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.730.483 27.883.708
Prosječan broj zaposlenih 2.252,00 2.482,00
Prihod po zaposlenom 18.213,89 15.623,64
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 70.513.313 60.981.245
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 56.956.329 57.207.176
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 13.556.984 3.774.069
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.146.947
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.401.256 8.226.554
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.401.256 -4.079.607
Ukupni prilivi gotovine 70.513.313 65.128.192
Ukupni odlivi gotovine 58.357.585 65.433.730
Neto priliv (odliv) gotovine 12.155.728 -305.538
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.034.559 1.339.997
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 65 161
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 700 61
Gotovina na kraju obračunskog perioda 13.189.652 1.034.559

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZERS-R-A]

P/S 0,0541
Neto dobitak po akciji (EPS) 34,6097
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,2826
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2.869,2905
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0155
Tržišna kapitalizacija 2.219.500
Prinos na aktivu (ROA) 0,35%
Prinos na kapital (ROE) 1,21%
Neto marža 4,22%
EBITDA marža 70,05%
Ukupan prihod 82.523.854