Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ZERS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 411.042.661 423.688.779
Tekuća sredstva 71.348.244 67.069.490
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 28.022.388 20.733.130
Aktivna vremenska razgraničenja 512.795 477.997
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 482.390.905 490.758.269
Pasiva
Kapital 115.572.079 133.360.029
Osnovni kapital 50.000 50.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve 225.286.778 225.286.778
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 23.070.970 13.582.402
Dugoročne obaveze 74.849.177 81.266.263
Kratkoročne obaveze 268.898.679 262.549.575
Pasivna vremenska razgraničenja 916.342 711.231
Poslovna pasiva 482.390.905 490.758.269
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 35.339.061 32.926.340
EBITDA -332.143 6.492.578
Amortizacija 17.335.491 18.012.003
EBIT -17.667.634 -11.519.425
Rashodi kamata 120.316 7.208.157
Dobitak prije poreza -17.787.950 -18.727.582
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -17.787.950 -18.727.582
Prosječan broj zaposlenih 2.097,00 2.184,00
Prihod po zaposlenom 16.852,20 15.076,16
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 82.767.029 76.462.344
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 72.054.450 67.846.148
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 10.712.579 8.616.196
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.170.995 946.234
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.170.995 -946.234
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 252.326 125.791
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -252.326 -125.791
Ukupni prilivi gotovine 82.767.029 76.462.344
Ukupni odlivi gotovine 75.477.771 68.918.173
Neto priliv (odliv) gotovine 7.289.258 7.544.171
Gotovina na početku obračunskog perioda 20.733.130 13.189.652
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 693
Gotovina na kraju obračunskog perioda 28.022.388 20.733.130

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZERS-R-A]

P/S 0,0880
Neto dobitak po akciji (EPS) -355,7590
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,1748
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2.311,4416
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0269
Tržišna kapitalizacija 3.109.000
Prinos na aktivu (ROA) -3,66%
Prinos na kapital (ROE) -14,29%
Neto marža -50,34%
EBITDA marža -0,94%
Ukupan prihod 63.944.338