Željeznice RS a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ZERS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 457.079.192 467.492.729
Tekuća sredstva 36.848.783 37.002.228
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.034.559 1.339.997
Aktivna vremenska razgraničenja 768.735 707.869
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 493.927.975 504.494.957
Pasiva
Kapital 142.389.347 111.762.827
Osnovni kapital 50.000 50.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve 225.286.778 223.199.272
Neraspoređeni dobitak 28.539.014
Rezervisanja 10.944.929 11.351.987
Dugoročne obaveze 115.709.431 137.794.546
Kratkoročne obaveze 224.884.268 243.585.597
Pasivna vremenska razgraničenja 1.621.651 1.644.856
Poslovna pasiva 493.927.975 504.494.957
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 38.777.868 39.543.504
EBITDA 62.411.955 5.842.393
Amortizacija 16.057.992 15.736.103
EBIT 46.353.963 -9.893.710
Rashodi kamata 17.814.949 16.755.909
Dobitak prije poreza 28.539.014 -26.649.619
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 28.539.014 -26.649.619
Prosječan broj zaposlenih 2.482,00 3.018,00
Prihod po zaposlenom 15.623,64 13.102,55
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 60.981.245 65.308.184
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 57.207.176 59.640.012
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.774.069 5.668.172
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.562
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -3.562
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.146.947 4.370.476
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 8.226.554 9.437.487
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -4.079.607 -5.067.011
Ukupni prilivi gotovine 65.128.192 69.678.660
Ukupni odlivi gotovine 65.433.730 69.081.061
Neto priliv (odliv) gotovine -305.538 597.599
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.339.997 742.398
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 161
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 61
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.034.559 1.339.997

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZERS-R-A]

P/S 0,1217
Neto dobitak po akciji (EPS) 570,7803
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,1654
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2.847,7869
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0331
Tržišna kapitalizacija 4.719.500
Prinos na aktivu (ROA) 5,72%
Prinos na kapital (ROE) 22,46%
Neto marža 73,60%
EBITDA marža 160,95%
Ukupan prihod 120.769.939