Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ZIBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.889.363 5.747.546
Tekuća sredstva 567.931 807.019
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 43.474 252.518
Aktivna vremenska razgraničenja 2.661
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.457.294 6.554.565
Pasiva
Kapital 2.667.730 3.157.860
Osnovni kapital 1.648.765 1.648.765
Rezerve 1.537 1.537
Revalorizacione rezerve 2.908.261 4.652.101
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.789.564 3.396.705
Pasivna vremenska razgraničenja 55.556 2.661
Poslovna pasiva 4.457.294 6.554.565
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 581.119 278.019
EBITDA -293.055 -1.561.319
Amortizacija 80.383 92.477
EBIT -373.438 -1.653.796
Rashodi kamata 116.691 122.750
Dobitak prije poreza -490.129 -1.776.546
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -490.129 -1.776.546
Prosječan broj zaposlenih 46,00 52,00
Prihod po zaposlenom 12.633,02 5.346,52
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.364.922 486.244
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.589.983 1.581.206
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -225.061 -1.094.962
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.505.750
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 9.600
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 1.496.150
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 107.643
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 91.626 150.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 16.017 -150.000
Ukupni prilivi gotovine 1.472.565 1.991.994
Ukupni odlivi gotovine 1.681.609 1.740.806
Neto priliv (odliv) gotovine -209.044 251.188
Gotovina na početku obračunskog perioda 252.518 1.330
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 43.474 252.518

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZIBL-R-A]

P/S 19,8946
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2544
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -23,5879
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3845
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 4,3337
Tržišna kapitalizacija 11.561.118
Prinos na aktivu (ROA) -8,90%
Prinos na kapital (ROE) -16,83%
Neto marža -84,34%
EBITDA marža -50,43%
Ukupan prihod 722.008