Žito a.d. Višegrad - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2010 2009
Aktiva
Stalna sredstva 800 800
Tekuća sredstva 59.916 79.580
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 257 341
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 752.568 719.605
Poslovna aktiva 813.284 799.985
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 257.950 257.950
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 559 559
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 813.284 799.985
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 813.284 799.985
Skraćeni bilans uspjeha 2010 2009
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -32.796 -20.553
Amortizacija 0 0
EBIT -32.796 -20.553
Rashodi kamata 167 217
Dobitak prije poreza -32.963 -20.770
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -32.963 -20.770
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2010 2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda