Žitopromet Drina a.d. Zvornik - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 14.125 14.216
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 14.007 14.098
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 5.540.508 5.540.417
Poslovna aktiva 5.554.633 5.554.633
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 4.791.829 4.791.829
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 180.487 180.487
Kratkoročne obaveze 5.374.146 5.374.146
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.554.633 5.554.633
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -91 -230
Amortizacija 0 0
EBIT -91 -230
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -91 -230
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -91 -230
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 91 230
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -91 -230
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine 91 230
Neto priliv (odliv) gotovine -91 -230
Gotovina na početku obračunskog perioda 14.098 14.328
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 14.007 14.098