Zrak a.d. Teslić - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2016 2015
Aktiva
Stalna sredstva 1.672.970 2.018.851
Tekuća sredstva 803.398 662.999
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 68.631 32.851
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 4.167.368 3.908.402
Poslovna aktiva 6.643.736 6.590.252
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 4.152.083 4.152.083
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 6.643.736 6.590.252
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.643.736 6.590.252
Skraćeni bilans uspjeha 2016 2015
Prihod od prodaje 526.864 25.975
EBITDA 89.565 -1.788.814
Amortizacija 95.254 106.336
EBIT -5.689 -1.895.150
Rashodi kamata 39 4
Dobitak prije poreza -5.728 -1.895.154
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -5.728 -1.895.154
Prosječan broj zaposlenih 17,00 7,00
Prihod po zaposlenom 30.992,00 3.710,71
Skraćeni bilans novčanih tokova 2016 2015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 936.414 33.387
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 900.634 139.591
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 35.780 -106.204
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 936.414 33.387
Ukupni odlivi gotovine 900.634 139.591
Neto priliv (odliv) gotovine 35.780 -106.204
Gotovina na početku obračunskog perioda 32.851 139.055
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 68.631 32.851