Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.279 2.519
Tekuća sredstva 119.313 132.176
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 164 388
Aktivna vremenska razgraničenja 160
Gubitak iznad visine kapitala 71.695 21.260
Poslovna aktiva 192.287 155.955
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 983.046 983.046
Rezerve 150 150
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 106.049 106.049
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 192.287 155.955
Pasivna vremenska razgraničenja 49.020 49.029
Poslovna pasiva 192.287 155.955
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 23.316 104.407
EBITDA -49.195 -119.271
Amortizacija 1.240 2.048
EBIT -50.435 -121.319
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -50.435 -121.319
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -50.435 -121.319
Prosječan broj zaposlenih 1,00 8,00
Prihod po zaposlenom 23.316,00 13.050,88
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 29.600 186.561
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 29.824 188.496
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -224 -1.935
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 29.600 186.561
Ukupni odlivi gotovine 29.824 188.496
Neto priliv (odliv) gotovine -224 -1.935
Gotovina na početku obračunskog perioda 388 2.323
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 164 388

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZRKV-R-A]

P/S 4,3005
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0513
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,9881
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 100.271
Prinos na aktivu (ROA) -28,97%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -216,31%
EBITDA marža -210,99%
Ukupan prihod 16.207