Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 539
Tekuća sredstva 112.887 116.263
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.709 2.532
Kratkoročna razgraničenja 3 4
Bilansna aktiva 112.887 116.802
Pasiva
Kapital -110.049 -102.365
Osnovni kapital 983.046 983.046
Rezerve 150 150
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 106.049 106.049
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 222.936 219.167
Kratkoročna razgraničenja 49.032 49.029
Bilansna pasiva 112.887 116.802
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 2.058 10.458
EBITDA -7.146 -29.931
Amortizacija 539 739
EBIT -7.685 -30.670
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -7.685 -30.670
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -7.685 -30.670
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.746 14.585
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.569 12.217
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -823 2.368
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.746 14.585
Ukupni odlivi gotovine 6.569 12.217
Neto priliv (odliv) gotovine -823 2.368
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.532 164
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.709 2.532

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZRKV-R-A]

P/S 48,7224
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0078
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -13,0476
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,1119
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,9111
Tržišna kapitalizacija 100.271
Prinos na aktivu (ROA) -6,69%
Prinos na kapital (ROE) 7,24%
Neto marža -373,42%
EBITDA marža -347,23%
Ukupan prihod 2.068