Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 4.680.128 4.779.174
Tekuća sredstva 849.066 677.403
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 85.261 33.934
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 5.529.194 5.456.577
Pasiva
Kapital 4.375.345 4.519.800
Osnovni kapital 3.630.006 3.630.006
Rezerve 66.347 66.347
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 957.437 957.437
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 193.160 205.588
Kratkoročne obaveze 960.689 731.189
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 5.529.194 5.456.577
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 13.634 17.507
EBITDA -22.482 234.643
Amortizacija 102.026 154.532
EBIT -124.508 80.111
Rashodi kamata 19.947 27.235
Dobitak prije poreza -144.455 52.876
Porezi iz dobitka 0 9.402
Neto dobitak -144.455 43.474
Prosječan broj zaposlenih 1,00 2,00
Prihod po zaposlenom 13.634,00 8.753,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 211.539 583.393
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 160.212 295.049
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 51.327 288.344
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 292.888
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -292.888
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 211.539 583.393
Ukupni odlivi gotovine 160.212 587.937
Neto priliv (odliv) gotovine 51.327 -4.544
Gotovina na početku obračunskog perioda 33.934 38.478
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 85.261 33.934

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2012. [ZSTA-R-A]

P/S 0,2114
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0501
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0200
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5177
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0007
Tržišna kapitalizacija 2.883
Prinos na aktivu (ROA) -2,63%
Prinos na kapital (ROE) -3,25%
Neto marža -1.059,52%
EBITDA marža -164,90%
Ukupan prihod 25.730
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.