Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HEDR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HEDR-R-A 201813.12.2019.7.549.5170,0171  8.1.2020.3.1.2020.31.12.2019.
HEDR-R-A 201415.9.2015.3.430.0170,0078  19.10.2015.12.10.2015.9.10.2015.
HEDR-R-A 201321.8.2014.12.239.4410,0277  20.9.2014.11.9.2014.9.9.2014.
HEDR-R-A 201226.8.2013.6.555.2370,0148  6.10.2013.23.9.2013.19.9.2013.
HEDR-R-A 20109.9.2011.8.775.3900,0199  15.10.2011.30.9.2011.28.9.2011.
HEDR-R-A 200916.7.2010.4.410.7050,0099  1.9.2010.9.8.2010.5.8.2010.
HEDR-R-A 2006 2.066.5120,0047  31.10.2007.30.10.2007.26.10.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 500.138.163 513.084.452
Tekuća sredstva 116.180.067 120.679.124
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 158.215 5.254.114
Aktivna vremenska razgraničenja 4.156 5.421
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 616.318.230 633.763.576
Pasiva
Kapital 570.552.323 583.575.814
Osnovni kapital 441.955.312 441.955.312
Rezerve 7.134.448 7.132.070
Revalorizacione rezerve 115.760.657 117.562.359
Neraspoređeni dobitak 17.608.509 16.926.073
Rezervisanja 21.736.049 21.049.465
Dugoročne obaveze 15.889.755 16.857.442
Kratkoročne obaveze 8.140.103 12.280.855
Pasivna vremenska razgraničenja 502.393 196.151
Poslovna pasiva 616.318.230 633.763.576
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 23.313.785 28.331.863
EBITDA 1.318.509 12.526.019
Amortizacija 11.750.860 11.716.234
EBIT -10.432.351 809.785
Rashodi kamata 718.986 723.985
Dobitak prije poreza -11.151.337 85.800
Porezi iz dobitka 755.266 56.078
Neto dobitak -11.906.603 29.722
Prosječan broj zaposlenih 306,75 307,08
Prihod po zaposlenom 76.002,56 92.262,16
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 26.813.757 36.269.688
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 25.231.712 26.630.712
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.582.045 9.638.976
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.237.139 18.027.238
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.158.135 23.481.508
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -920.996 -5.454.270
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.749.039 30.632
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -5.749.039 -30.632
Ukupni prilivi gotovine 29.050.896 54.296.926
Ukupni odlivi gotovine 34.138.886 50.142.852
Neto priliv (odliv) gotovine -5.087.990 4.154.074
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.254.114 1.100.904
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 5 604
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 7.914 1.468
Gotovina na kraju obračunskog perioda 158.215 5.254.114

Skraćeni finansijski pokazatelji [HEDR-R-A]

P/S 5,2321
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0269
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -10,2447
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2910
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2138
Tržišna kapitalizacija 121.979.666
Prinos na aktivu (ROA) -1,90%
Prinos na kapital (ROE) -2,06%
Neto marža -51,07%
EBITDA marža 5,66%
Ukupan prihod 25.062.046