Fabrika dijamantskog alata "DIAL" a.d. Teslić - u likvidaciji

Podaci o emitentu

Adresa Vojvode Mišića bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 567 1 568 23,91 0,01 23,92
5%-10% 1 0 1 9,71 0,00 9,71
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 2 2 0,00 66,38 66,38
UKUPNO 568 3 571 33,61 66,39 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VAJIĆ SRĐAN 37,23999637,239996
RATZENBOCK RUDOLF 29,13775729,137757
PREF AD BANJA LUKA 9,7057809,705780
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9456684,945668
ANTEŠEVIĆ DRAGO 0,4272560,427256
KUJUNDŽIĆ JOVO 0,2014000,201400
STANKOVIĆ ZDRAVKO 0,1569510,156951
MARINKOVIĆ RADE 0,1507840,150784
KRŠIĆ MILE 0,1436590,143659
IVANOVIĆ RADISLAV 0,1394060,139406

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1980. godine. Bavi se proizvodnjom dijamantskog alata.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Danilo Savić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Borislav Zelenbabić predsjednik
Slavica Šiljegović zamjenik predsjednika
Mile Brkić član
Mirjana Popović član
Novak Božić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nedeljko Marinković predsjednik
Nenad Bubić član
Radivoje Radonjić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata