Akcionarsko društvo za informativnu, izdavačku i grafičku djelatnost "GLAS SRPSKE" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Skendera Kulenovića 93
Telefon + 387 51 249 813
Web
Email svjetlanak@glassrpske.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 188 1 189 9,13 0,00 9,13
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 90,87 0,00 90,87
UKUPNO 190 1 191 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
NIGD "DNN" BANJA LUKA, DOO 60,93437660,934376
ČEGAR IGOR 29,93699329,936993
INTEGRAL INŽENJERING AD 3,9000193,900019
DIONIČARI INTERNI 3,4899893,489989
IVANKOVIĆ SAŠA 0,0627330,062733
ZEČEVIĆ JASNA 0,0462340,046234
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,0458830,045883
BLANIĆ MIRA 0,0362990,036299
SIMIĆ NEŠKO 0,0303660,030366
VUKOMANOVIĆ PETAR 0,0303660,030366
STIJAK MILAN 0,0303660,030366
TUBONJIĆ DANIMIR 0,0303660,030366

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

[[Image:Lo

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Boris Dmitrašinović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Sanja Blagojević predsjednik
Igor Čegar zamjenik predsjednika
Marko Gvozdenović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata