Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 60
Telefon + 387 51 218 723
Web www.hotelpalasbl.com
Email hotelpalasbl@inecco.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 9.616 7 9.623 7,68 0,01 7,69
5%-10% 0 2 2 0,00 15,12 15,12
10%-25% 1 1 2 11,17 24,55 35,72
> 25% 0 1 1 0,00 41,46 41,46
UKUPNO 9.617 11 9.628 18,85 81,15 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
I.F. PROPERTY INVEST LIMITED 41,46314541,481748
ASSET INVESTMENT N.V. CURACAO,AN 24,54988924,560903
HEALTHY PALAS DRUŠTVO ZA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA 11,17169711,176709
NISICOMIR LIMITED 8,9778328,981860
TRESTANA LTD 6,1461906,148947
MILAKOVIĆ ZORAN 0,0490760,049098
PALAS AD BANJA LUKA 0,0448470,000000
STANIĆ RADENKO 0,0283770,028390
STANIŠLJEVIĆ BOGDAN 0,0082680,008272
BULAJIĆ NEBOJŠA 0,0079110,007915

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miroslava Pijetlović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milan Krnjajić predsjednik
Vladimir Krnjajić član
Gojko Janković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata