Rudnik kaolina "MOTAJICA" akcionarsko društvo Kobaš-Srbac

Podaci o emitentu

Adresa Trg bratstva i jedinstva 13
Telefon + 387 51 840 136
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 89 1 90 9,00 0,05 9,05
5%-10% 2 0 2 16,27 0,00 16,27
10%-25% 1 0 1 23,53 0,00 23,53
> 25% 1 0 1 51,15 0,00 51,15
UKUPNO 93 1 94 99,95 0,05 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STANKOVIĆ DRAGAN 51,15288851,152888
PERIĆ GORAN 23,52789923,527899
ZEC OGNJEN 9,9999789,999978
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 6,2688466,268846
GAŠIĆ DEJAN 1,0176801,017680
BARAŠIN DUŠAN 0,4731740,473174
ILIĆ VITOMIR 0,3088920,308892
BLAŠČANIN SLOBODAN 0,3021910,302191
MRĐA STOJAN 0,3021910,302191
MALBAŠIĆ GORAN 0,3021910,302191

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Goran Perić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragoljub Stanković predsjednik
Teodor Stojković član
Dragan Stanković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Račić predsjednik
Dijana Stanković član
Dragana Perić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata