Podaci o emitentu

Adresa JOVANA RAŠKOVIĆA 1
79000 PRIJEDOR
Telefon / Faks 052228133/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 286 0 286 15,58 0,00 15,58
5%-10% 1 1 2 7,23 5,02 12,24
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 0 1 1 0,00 62,18 62,18
UKUPNO 288 2 290 32,80 67,20 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VITARIGOV ADAM 62,18251262,182512
PREF AD BANJA LUKA 10,00003710,000037
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 7,2251597,225159
ASKHABOV RIZVAN 5,0160035,016003
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FOND 3,3399803,339980
ZIF FORTUNA FOND DD 2,4010892,401089
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 1,4450321,445032
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 0,7515610,751561
ALIBABIĆ SAMED 0,4117290,411729
ALIBABIĆ ŠERIF 0,2337280,233728

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata