Podaci o emitentu

Adresa Jovana Raškovića 1
Telefon + 387 52 242 282
Web
Email nemetali@poen.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 285 0 285 13,49 0,00 13,49
5%-10% 0 1 1 0,00 5,02 5,02
10%-25% 1 0 1 19,32 0,00 19,32
> 25% 0 1 1 0,00 62,18 62,18
UKUPNO 286 2 288 32,80 67,20 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VITARIGOV ADAM 62,18251262,182512
BUSINESS CENTER DOO BANJA LUKA 19,31543519,315435
ASKHABOV RIZVAN 5,0160035,016003
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 3,3399803,339980
ZIF FORTUNA FOND DD 2,4010892,401089
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 0,7515610,751561
KNEŽEVIĆ NEBOJŠA 0,1005070,100507
KOLJANIĆ MILAN 0,0939140,093914
VASILIK ILIJA 0,0939140,093914
POLARA INVEST AD BANJA LUKA 0,0870730,087073

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miomir Sadžak direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Saša Grbić predsjednik
Aleksandar Ružičić član
Bore Rakita član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata