Energoinvest rask. oprema a.d. I. Sarajevo - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa VUKA KARADŽIĆA 17
74315 LUKAVICA
Telefon / Faks 057 342 180/057 340 357
Web
Email raop@blic.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.346 25 1.371 19,61 0,04 19,65
5%-10% 2 0 2 16,06 0,00 16,06
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 64,29 64,29
UKUPNO 1.348 26 1.374 35,67 64,33 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JUGOTRADE DOO BEOGRAD 64,28601764,286017
PREF AD BANJA LUKA 9,8875489,887548
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 6,1762436,176243
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9437714,943771
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 3,0648063,064806
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 2,4736052,473605
ALIBABIĆ ŠERIF 1,2352451,235245
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 0,7856160,785616
VUKOTIĆ VOJISLAV 0,0759670,075967
MOJEVIĆ DRAGIŠA 0,0759670,075967
JEVTOVIĆ VELJKO 0,0759670,075967

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata