Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "TEHNOKOM" a.d. Srbinje

Podaci o emitentu

Adresa Krajiška 20
Telefon + 387 58 210 537
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 45 0 45 11,98 0,00 11,98
5%-10% 1 0 1 5,03 0,00 5,03
10%-25% 4 0 4 82,99 0,00 82,99
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 50 0 50 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STANOJEVIĆ SLAVOJKA 24,86235024,862350
PAVLOVIĆ PREDRAG 21,87549821,875498
RAŠEVIĆ MIROSLAV 21,87549821,875498
LUČIĆ MIROSLAV 14,37602114,376021
RADANOVIĆ MIRJANA 5,0320005,032000
ŠOLAJA ZORAN 1,3341541,334154
ŠOLAJA DRAGAN 1,0358281,035828
STANKOVIĆ RAJKO 1,0295381,029538
STANKOVIĆ RADENKO 0,8410630,841063
DRAKULIĆ BORISLAV 0,6090070,609007

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mihael Stanojević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gordan Pavlović predsjednik
Slavojka Stanojević zamjenik predsjednika
Božidar Avlijaš član
Nedeljko Pavlović član
Radenko Stanojević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milutin Vujičić predsjednik
Gavro Pavlović član
Miladinka Elčić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata