Akcionarsko društvo za proizvodnju procesne opreme "TERMOAPARATI" a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Vuka Karadžića 17
Telefon + 387 57 340 306
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 23 1 24 12,29 1,56 13,86
5%-10% 4 1 5 28,44 8,96 37,40
10%-25% 3 0 3 48,74 0,00 48,74
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 30 2 32 89,48 10,52 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SUBOTIĆ MIRKO 23,74080823,846034
KNEŽEVIĆ BILJANA 15,00053115,067018
PREF AD BANJA LUKA 10,00001710,044340
ENTRA INTERNATIONAL LTD 8,9571198,996819
DŽEBO NADA 8,7591628,797985
SUBOTIĆ MILORAD 8,6837908,722279
SKALONJIĆ MURAT 6,0014276,028027
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000085,022170
SAVANOVIĆ DAMIR 1,8453481,853527
AVLIJAŠ DOBRISLAV 1,8453481,853527

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Termoaparati a.d. je kompanija osnovana 1946. godine. Sjedište društva je u Istočnom Sarajevu. Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnju procesne opreme. Svoje poslovanje usmjerili smo na razvoj i proizvodnju procesne opreme. Imamo više od 65 godina tradicije i iskustva na domaćem i svijetskom tržištu.

Osnovna djelatnost fabrike je proizvodnja procesne opreme, energetske opreme i komponenti za :
termoelektrane i toplane, hidroelektran, postrojenja za preradu nafte i gasa, petrohemiju, hemijsku industriju, građevinarstvo i drugo.

U proizvodni program spadaju:

sve vrste posuda pod pritiskom,
sve vrste rezervoara za tečni naftni gas i tečna goriva,
ekspanzione posude
izmjenjivači toplote
predgrijači pare
paneli za hlađenje
rafinerijske i petrohemijske kolone
izrada mašinskih instalacija, gasovoda i naftovoda
čelične konstrukcije
montaža, sanacija i remont postrojenja
cijevne i poligonalne stubove za antene, rasvjetu, kontaktne mreže, dalekovode i žičare
izrada tehničke dokumentacije

 

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vlado Simović stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata