Preduzeće za usluge i trgovinu "USLUŽNE DJELATNOSTI" akcionarsko društvo Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Karađorđeva 2
Telefon + 387 51 316 577
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 8.12.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 38 0 38 15,32 0,00 15,32
5%-10% 1 0 1 5,67 0,00 5,67
10%-25% 1 0 1 16,18 0,00 16,18
> 25% 2 0 2 62,84 0,00 62,84
UKUPNO 42 0 42 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 8.12.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VALJEVAC JUSTINA 31,41806431,418064
VALJEVAC ROMEO 31,41800531,418005
AREŽINA SLOBODAN 16,17736616,177366
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 5,6689255,668925
DEJANOVIĆ RADMILA 1,1224591,122459
MARKIĆ ROGER 1,0431031,043103
POPOVIĆ VOJISLAV 1,0431031,043103
RUŠKIĆ VLADO 1,0431031,043103
NIKIĆ RADENKO 1,0431031,043103
KNEŽEVIĆ SLAVICA 1,0431031,043103

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vojislav Burgić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Romeo Valjevac predsjednik
Saša Grbić član
Dejan Janković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radmila Brkić predsjednik
Slobodan Arežina član
Dragan Mekić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata