Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Gacko

Podaci o emitentu

Adresa Stojana Kovačevića bb
Telefon + 387 59 464 667
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 12 0 12 24,99 0,00 24,99
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,01 0,00 65,01
UKUPNO 14 0 14 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AGRO-EKO DOO TREBINJE 65,01305565,013055
PRODANOVIĆ VLADAN 9,9994459,999445
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 4,9997224,999722
TURUDIJA DRAGOSLAV 4,3108724,310872
ŠUPIĆ JOVANKA 1,8332321,833232
STAROVIĆ GORAN 1,8332321,833232
SLIJEPČEVIĆ IVANA 1,8332321,833232
CRNOGORAC JOVANKA 1,8332321,833232
IVKOVIĆ DRAGICA 1,8332321,833232
BOLJANOVIĆ DANICA 1,8332321,833232

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Od 2003. godine preduzeće posluje kao AD. Osnovna djelatnost je veterinarska, dezinfekcija i dezinsekcija.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Sreten Pušara direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Risto Ušćumlić predsjednik
Goran Starović član
Obrad Bjeloglav član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Sreten Grčić predsjednik
Stanislav Vasiljević član
Anto Govedarica član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata