Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 18. Poslovnika o radu Skupštine, Upravni odbor Društva Rudnik kaolina "MOTAJICA" AD Kobaš-Srbac

SAZIVA

Dvadesetprva redovna sjednica Skupštine akcionara Rudnik kaolina "MOTAJICA" AD Kobaš-Srbac, koja će se održati dana 25.12.2021. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u Srpcu (Mome Vidovića bb).
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. god.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2020. god.
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2020. god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Društva za 2020. god.
7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja (godišnjeg obračuna) za 2020. god.
8. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za 2021. god.
9. Usvajanje Odluke o rasporedu iskazane neto dobiti po završnom računu za 2020. god.
10. Razmatranje i usvajanje osnova Godišnjeg plana rada za 2021. god.

Pisani poziv o sazivu sjednice Skupštine akcionara Društva sa prijedlogom dnevnog reda će biti objavljen na internet stranici Banjalučke berze, oglasnoj tabli Društva i u dva dnevna lista koji se distribuiraju na teritoriji Republike Srpske.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica će se održati istog dana sa početkom u 11 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijali za sjednicu Skupštine mogu se dobiti na uvid i preuzeti lično u sjedištu Društva u Srpcu.
Za sva pitanja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionari se mogu javiti na tel. 051/740-136, kontakt osoba je Dijana Pejaković.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: MTKS