Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 27.556.926 30.414.746
Tekuća sredstva 53.661.980 35.418.122
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 706.926 2.972.777
Kratkoročna razgraničenja 2.294.318 1.182.174
Bilansna aktiva 81.218.906 65.832.868
Pasiva
Kapital 25.947.066 15.503.553
Osnovni kapital 13.208.863 13.208.863
Rezerve 159.201 46.807
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 12.579.002 2.468.291
Rezervisanja 155.552 153.970
Dugoročne obaveze 17.178.071 17.635.936
Kratkoročne obaveze 37.703.693 32.073.127
Kratkoročna razgraničenja 6.382.978 4.344.153
Bilansna pasiva 81.218.906 65.832.868
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 119.402.874 87.513.689
EBITDA 14.784.642 4.697.440
Amortizacija 2.777.789 1.699.545
EBIT 12.006.853 2.997.895
Rashodi kamata 869.640 265.563
Dobitak prije poreza 11.137.213 2.732.332
Porezi iz dobitka 479.314 264.041
Neto dobitak 10.657.899 2.468.291
Prosječan broj zaposlenih 315,00 290,00
Prihod po zaposlenom 379.056,74 301.771,34
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 127.098.305 95.737.341
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 125.420.808 95.041.348
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.677.497 695.993
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.943.348 3.029.395
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.943.348 -3.029.395
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 127.098.305 95.737.341
Ukupni odlivi gotovine 129.364.156 98.070.743
Neto priliv (odliv) gotovine -2.265.851 -2.333.402
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.972.777 5.306.179
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 706.926 2.972.777