Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
CELX-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 30.414.746 19.988.687
Tekuća sredstva 35.418.122 32.851.383
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.972.777 5.306.179
Aktivna vremenska razgraničenja 1.182.174 1.193.523
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 65.832.868 52.840.070
Pasiva
Kapital 15.503.553 13.035.262
Osnovni kapital 13.208.863 13.208.863
Rezerve 46.807 46.807
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.468.291 6.758.282
Rezervisanja 620.252 834.400
Dugoročne obaveze 17.635.936 17.141.290
Kratkoročne obaveze 32.073.127 21.829.118
Pasivna vremenska razgraničenja 4.344.153 3.844.093
Poslovna pasiva 65.832.868 52.840.070
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 87.226.297 77.607.913
EBITDA 4.444.128 9.088.210
Amortizacija 1.699.545 1.511.629
EBIT 2.744.583 7.576.581
Rashodi kamata 12.251 11.722
Dobitak prije poreza 2.732.332 7.564.859
Porezi iz dobitka 264.041 806.577
Neto dobitak 2.468.291 6.758.282
Prosječan broj zaposlenih 290,00 268,00
Prihod po zaposlenom 300.780,33 289.581,76
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 95.737.341 78.728.654
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 95.041.348 72.758.116
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 695.993 5.970.538
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.029.395 1.839.941
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.029.395 -1.839.941
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 95.737.341 78.728.654
Ukupni odlivi gotovine 98.070.743 74.598.057
Neto priliv (odliv) gotovine -2.333.402 4.130.597
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.306.179 1.175.582
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.972.777 5.306.179

Skraćeni finansijski pokazatelji [CELX-R-A]

P/S 0,1514
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1869
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,3514
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1737
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,8520
Tržišna kapitalizacija 13.208.863
Prinos na aktivu (ROA) 4,16%
Prinos na kapital (ROE) 17,30%
Neto marža 2,83%
EBITDA marža 5,09%
Ukupan prihod 87.904.159