"PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 93
Telefon + 387 51 211 336
Web www.postesrpske.com
Email uprava@postesrpske.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.680 31 1.711 6,69 1,26 7,94
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 1 0 1 12,06 0,00 12,06
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 1.684 31 1.715 98,74 1,26 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 65,00081265,000812
"OKTAN PROMET" DOO 12,05812012,058120
PREF AD BANJA LUKA 9,9999999,999999
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000015,000001
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 2,5871142,587114
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 0,5330750,533075
EGP INVESTMENTS DOO BEOGRAD 0,4386620,438662
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICA 0,2809600,280960
QWEST INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED LIMASSOL 0,2058490,205849
ĐUKANOVIĆ NENAD 0,1212770,121277

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, skraćenog naziva Pošte Srpske, osnovano je 10. decembra 1996. godine, poslije razdavajanja nekada zajedničkog PTT sistema Republike Srpske. Kao samostalni privredni subjekt postoji od 1. januara 1997.
Pošte Srpske, kao javni poštanski operater, u okviru svoje Zakonom o poštanskim uslugama Republike Srpske i Statutom utvrđene djelatnosti, obavlja univerzalne poštanske usluge, unutrašnjeg i međunarodnog poštanskog saobraćaja na teritoriji Republike Srpske i BiH. Preduzeće svoj makro model organizacije rada temelji na: Zakonu o javnim preduzećima, Zakonu o poštanskom saobraćaju RS i BiH, Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske, Zakonu o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i svim ostalim pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu oblast poslovanja, Aktima Svjetskog poštanskog saveza, bilateralnim sporazumima, aranžmanima i konvencijama međunarodne poštanske regulative.
Pošte Srpske su dio globalne poštanske porodice i jedan od tri javna poštanska operatera u BiH, koje samostalno, ekonomski i tehnološki nezavisno, djeluju na cjelokupnom području Republike Srpske, obezbjeđujući korisnicima dostupnost univerzalnih i drugih poštanskih usluga. Zapošljava preko 2.300 radnika raspoređenih u direkciju preduzeća, deset radnih jedinica , 230 pošta i preko 420 šaltera.
Pokrivajući teritoriju od 25 000 km², sa rasprostranjenom mrežom svojih objekata i sa preko 600 poštara, Pošte Srpske čine idealnim partnerom u radu sa stanoviništvom.
Primarnu djelatnost Pošta Srpske i najbitniji segment poslovanja čini pružanje univerzalnih poštanskih usluga, koje obuhvataju prijem, otpremu, prevoz, prispjeće i uručenje poštanskih pošiljaka.
Velikim trudom i predanim zalaganjem Pošte Srpske su postale vodeća kompanija u poštanskom saobraćaju. Timovi sastavljeni od mladih, ali i od iskusnih profesionalaca, svakodnevno usavršavaju svoje stručne vještine i svoja znanja. Iskusniji radnici kontinuirano svoje znanje prenose novim kolegama kroz obuke i praktične treninge, koristeći postojeću, ali i novu savremenu opremu.
Nova vremena zahtijevaju nove usluge. U skladu sa tim Pošte Srpske šire vrste usluga koje pružaju korisnicima na poštanskim šalterima. Partnerstvom i saradnjom sa javnim institucijama, drugim privrednim subjektima omogućavamo građanima lako dostupnu svaku vrstu usluge, tako da mnoge "nepoštanske" usluge od sada sve više postaju "poštanske". Sa svojom mrežom od preko 230 pošta i 420 šaltera širom Republike Srpske dostupnost postaje prednost gdje nemamo konkurenciju i koju moramo iskoristiti na najefikasniji način.
S obzirom na to da živimo u eri digitalnog društva, Pošte Srpske su započele transformaciju Preduzeća i nastoje, pored unapređenja tradicionalnih usluga, uvesti i nove usluge kao što su e-portal, e-vlada, e-trgovina i poštanska banka - strateško partnerstvo sa bankom. Sve ovo se radi da bi Pošte Srpske zadržale svoju lidersku poziciju u obavljanju poštanskog saobraćaja
Poslujući na profitabilnom principu Pošte Srpske kao javno preduzeće posebnu pažnju posvećuju kvalitetu svojih usluga, optimizaciji poštanske mreže i ljudskim resursima kao jedinom ispravnom pravcu djelovanja u borbi sa konkurencijom i opstanku na tržištu.
Osnovni motiv u radu svakako je formiranje jakog i stabilnog poštanskog sistema koji će biti lider na tržištu poštanskih usluga, društveno odgovoran i nadasve finansijski nezavisan.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miladin Radović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Vujmilović izvršni direktor
Zoran Protić izvršni direktor
Milenko Vučeta izvršni direktor
Snježana Martić izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marko Mihajlović predsjednik
Neven Stanić zamjenik predsjednika
Aleksandar Vrhovac član
Boris Dmitrašinović član
Dragana Dubajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata