Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 8.534.789 8.571.635
Tekuća sredstva 1.889.973 2.468.505
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 210.281 299.925
Kratkoročna razgraničenja 149.691 614.846
Bilansna aktiva 10.424.762 11.040.140
Pasiva
Kapital 6.002.905 6.811.045
Osnovni kapital 8.840.359 8.840.359
Rezerve
Revalorizacione rezerve 644.729 644.729
Neraspoređeni dobitak 49.229 49.229
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.319.466 1.692.050
Kratkoročne obaveze 2.611.502 2.008.042
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 10.424.762 11.040.140
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 4.115.261 4.196.484
EBITDA -145.879 -112.533
Amortizacija 537.539 596.123
EBIT -683.418 -708.656
Rashodi kamata 124.722 128.824
Dobitak prije poreza -808.140 -837.480
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -808.140 -837.480
Prosječan broj zaposlenih 110,00 121,00
Prihod po zaposlenom 37.411,46 34.681,69
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.809.702 4.514.613
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.989.285 5.268.053
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 820.417 -753.440
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 8.417 1.452.034
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 537.890 256.546
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -529.473 1.195.488
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 380.588 358.198
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -380.588 -358.198
Ukupni prilivi gotovine 4.818.119 5.966.647
Ukupni odlivi gotovine 4.907.763 5.882.797
Neto priliv (odliv) gotovine -89.644 83.850
Gotovina na početku obračunskog perioda 299.925 216.075
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 210.281 299.925

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVD-R-A]

P/S 0,5370
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0914
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,7348
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6790
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3682
Tržišna kapitalizacija 2.210.090
Prinos na aktivu (ROA) -7,53%
Prinos na kapital (ROE) -12,61%
Neto marža -19,64%
EBITDA marža -3,54%
Ukupan prihod 4.312.877