Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA RS" a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće "HIDROELEKTRANE NA DRINI" a.d. Višegrad

Podaci o emitentu

Adresa Nezuci 42
Telefon + 387 58 635 200
Web www.henadrini.com
Email hevgd@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.904 121 2.025 14,36 0,53 14,89
5%-10% 2 0 2 10,06 0,00 10,06
10%-25% 1 0 1 10,04 0,00 10,04
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 1.908 121 2.029 99,47 0,53 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad posluje u sastavu Mješovitog holdinga - Elektroprivreda Republike Srpske. Djelatnost preduzeća je proizvodnja električne enerije i održavanje elektro-energetskih postrojenja. Preduzeće je počelo sa radom 25.11.1989. godine, sa prosječnom godišnjom proizvodnjom od oko 1.000 GWh električne energije. Kompletna proizvodnja električne energije plasira se na tržište preko Matičnog preduzeća MH ERS, i to za podmirenje tarifnih kupaca (domaći konzum), a preostali dio energije (bilansni viškovi) kupcima van teritorije Republike Srpske, i u izvoz.
Osnovni tehnički podaci: Tip elektrane: riječna - protočna; Tip turbina: vertikalne Kaplan turbine (Tošiba, Japan); Tip generatora: S-9487-44 (Rade Končar, Hrvatska); Naponski nivo priključenja: 400 KV; Broj agregata: 3; Nominalna prividna snaga: 345 (3 x 115) MVA; Nominalna aktivna snaga na generatorima: 315 (3 x 105) MW; Instalisani protok: 800 m3/s; Energija dobijena iz 1 m3 vode (srednja vrijednost): 0,1136 kwh; Količina vode za 1 kwh (srednja vrijednost): 8,80 m3; Tip akumulacije: akumulacija sa dnevnim izravnavanjem; Ukupna zapremina akumulacije: 161 hm3; Energetska vrijednost akumulacije za maksimalni radni nivo: 4 Gwh; Maksimalni radni nivo: 336 m.n.m.; Minimalni radni nivo: 331,50 m.n.m.; Maksimalni bruto pad: 45,80 m; Ekološki prihvatljiv protok: 50 m3/s; Kapacitet organa za evakuaciju: 11.188 m3/s.

Pod pretpostavkom ostvarenja planirane proizvodnje i optimalne pogonske spremnosti energetskih postrojenja, planirani ukupan prihod formiran od prodaje električne energije po trenutno važećim cijenama i zajedno sa finansijskim i ostalim prihodima, iznosi ukupno oko 89,89 mil.KM za sve tri planske godine ,i obezbeđuje ukupnu bruto dobit od oko 5,56 mil. KM za cijeli trogodišnji period. Prema relevantnim statističkim podacima vezanim za poslovanje preduzeća, planirana struktura rashoda je sledeća: amortizacija oko 42 %, porezi i doprinosi oko 20 %, bruto zarade oko 26 % i svi ostali troškovi oko 12 %. Važeća, regulisana cijena po kojoj se fakturiše isporučena električna energija za tarifne kupce u sistemu pružanja javne usluge, iznosi 1,43 pf/kWh i ista se primjenjuje od 01.01.2010.god.

Planirana realizacija investicija,kao jednog od najvažnijih segmenata razvoja,u periodu 2017.-2019.godina iznosi oko 30,86 mil. KM, od čega bi se kompletan plan finansirao vlastitim sredstvima.

Preduzeće trenutno zapošljava 267 radnika.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Nedeljko Perišić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ana Božić izvršni direktor
Biljana Maksimović izvršni direktor
Darko Andrić izvršni direktor
Lazo Čarkić izvršni direktor
Tomislav Popović izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Maja Antić predsjednik
Bojan Gigović zamjenik predsjednika
Dragan Kajkut član
Zdravko Butulija član
Stojanka Nikolić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata