Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 466.492.851 460.550.707
Tekuća sredstva 36.070.554 31.308.732
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 133.808 3.567.673
Kratkoročna razgraničenja 176.981 290.440
Bilansna aktiva 508.801.315 499.439.630
Pasiva
Kapital 231.228.189 230.622.961
Osnovni kapital 92.276.623 92.276.623
Rezerve 2.066.924 2.066.924
Revalorizacione rezerve 166.187.376 178.470.882
Neraspoređeni dobitak 13.095.614 16.911.190
Rezervisanja 4.043.939 3.843.963
Dugoročne obaveze 72.705.792 78.272.660
Kratkoročne obaveze 165.849.139 151.660.541
Kratkoročna razgraničenja 1.009.604 1.275.895
Bilansna pasiva 508.801.315 499.439.630
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 117.337.221 134.075.768
EBITDA 31.651.342 21.778.330
Amortizacija 27.681.107 25.735.375
EBIT 3.970.235 -3.957.045
Rashodi kamata 2.202.579 2.085.426
Dobitak prije poreza 1.767.656 -6.042.471
Porezi iz dobitka 1.162.428 488.782
Neto dobitak 605.228 -6.531.253
Prosječan broj zaposlenih 1.311,00 1.315,00
Prihod po zaposlenom 89.502,08 101.958,76
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 140.127.865 178.444.235
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 114.664.965 158.193.794
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 25.462.900 20.250.441
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 4.221 200.860
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 21.594.084 23.027.597
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -21.589.863 -22.826.737
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 19.502 31.640.638
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.326.404 26.486.941
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -7.306.902 5.153.697
Ukupni prilivi gotovine 140.151.588 210.285.733
Ukupni odlivi gotovine 143.585.453 207.708.332
Neto priliv (odliv) gotovine -3.433.865 2.577.401
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.567.673 990.317
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 2
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 47
Gotovina na kraju obračunskog perioda 133.808 3.567.673

Skraćeni finansijski pokazatelji [EKBL-R-A]

P/S 0,0967
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0066
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 18,7533
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,5058
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0491
Tržišna kapitalizacija 11.350.025
Prinos na aktivu (ROA) 0,12%
Prinos na kapital (ROE) 0,26%
Neto marža 0,52%
EBITDA marža 26,97%
Ukupan prihod 132.175.582