Podaci o emitentu

Adresa Jovana Dučića 23a
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 921 570/051 921 577
Web www.cmega.ba
Email info@cmega.ba
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 158 0 158 8,88 0,00 8,88
5%-10% 2 0 2 13,66 0,00 13,66
10%-25% 3 3 6 40,00 37,46 77,46
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 163 3 166 62,54 37,46 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata