"FABRIKA MOTORA SPECIJALNE NAMJENE" a.d. Pale -u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Jovana Cvijića 16
Telefon + 387 57 223 731
Web www.fmsn.com
Email fmsn@paleol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 937 4 941 22,91 0,23 23,13
5%-10% 1 0 1 7,00 0,00 7,00
10%-25% 1 0 1 17,37 0,00 17,37
> 25% 1 0 1 52,50 0,00 52,50
UKUPNO 940 4 944 99,77 0,23 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 52,49871952,498719
PREF AD BANJA LUKA 17,36629117,366291
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE 7,0026757,002675
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,3709923,370992
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 1,9535051,953505
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 1,4810111,481011
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 0,8774210,877421
JAVNA USTANOVA JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU 0,4956290,495629
STEVANOVIĆ VELJKO 0,4100670,410067
MILINKOVIĆ DRAGAN 0,3776870,377687

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Radoslav Bratić stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata