Fabrika motora specijalne namjene a.d.Pale - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa MAGISTRALNI PUT 64
71420 PALE
Telefon / Faks 057 223 731/057 223 628
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 938 4 942 22,91 0,23 23,13
5%-10% 1 0 1 7,00 0,00 7,00
10%-25% 1 0 1 17,37 0,00 17,37
> 25% 1 0 1 52,50 0,00 52,50
UKUPNO 941 4 945 99,77 0,23 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 52,49871952,498719
PREF AD BANJA LUKA 17,36629117,366291
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE 7,0026757,002675
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,3709923,370992
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 1,9535051,953505
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 1,4810111,481011
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 0,8774210,877421
JAVNA USTANOVA JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU 0,4956290,495629
STEVANOVIĆ VELJKO 0,4100670,410067
MILINKOVIĆ DRAGAN 0,3776870,377687

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Mićo Cicović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Momčilo Đerić predsjednik
Vlajko Cvjetković zamjenik predsjednika
Dragoljub Antonić član
Olga Govedarica član
Petar Zeković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Luka Kovačević predsjednik
Stanko Palija član
Veljko Stevanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata