Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 60 1 61 28,48 0,58 29,05
5%-10% 2 0 2 18,82 0,00 18,82
10%-25% 1 0 1 21,98 0,00 21,98
> 25% 1 0 1 30,15 0,00 30,15
UKUPNO 64 1 65 99,42 0,58 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GOGIĆ MILKO 30,14542330,145423
GOGIĆ DUŠANKA 21,98195621,981956
PREF AD BANJA LUKA 10,00000010,000000
MATIĆ SLAĐANA 8,8186268,818626
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000005,000000
KECMAN BRANKO 4,0074434,007443
VASILJEVIĆ MLADENKO 1,3435501,343550
VASILJEVIĆ DRAGAN 1,1828841,182884
PANTIĆ DRAGIŠA 1,0223561,022356
PAJIĆ DEJAN 0,9638570,963857

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata