Podaci o emitentu

Adresa JOVANA DUČIĆA 1
78430 PRNJAVOR
Telefon / Faks 051 660 673/
Web
Email jelsfmd@inecco.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 95 9 104 15,80 4,85 20,65
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 1 0 1 10,66 0,00 10,66
> 25% 0 1 1 0,00 58,69 58,69
UKUPNO 97 10 107 36,46 63,54 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
M-PROFIL DOO 58,69192258,691922
STANIĆ ZORAN 10,65894810,658948
PREF AD BANJA LUKA 9,9999729,999972
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999764,999976
DOŠEN ZORAN 2,2933992,293399
DRAGOLJIĆ VELIBOR 1,7675211,767521
VERNIK ANDREJ 1,5220261,522026
POSAVEC BARBARA 1,0334501,033450
GLIŠOVIĆ VLADIMIR 0,6088670,608867
VICANOVIĆ MILOVAN 0,5211290,521129

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata