Akcionarsko društvo za održavanje,zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju puteva "ROMANIJAPUTEVI" Sokolac

Podaci o emitentu

Adresa Podromanija bb
Sokolac
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 335 1 336 4,38 4,31 8,69
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 3 0 3 56,30 0,00 56,30
> 25% 1 0 1 30,01 0,00 30,01
UKUPNO 340 1 341 95,69 4,31 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PANDUREVIĆ MIRKO 30,00679630,006796
GAJIĆ ZORAN 24,06719724,067197
EIB INTERNATIONALE AD BANJA LUKA 22,23278222,232782
PREF AD BANJA LUKA 10,00000310,000003
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000085,000008
S.C.P. LEIN INTERNATIONAL 4,3126904,312690
DŽAJIĆ ZORAN 0,0639000,063900
BOROVČANIN ANĐELKO 0,0521560,052156
ŠUKA DUŠKO 0,0448710,044871
PILINDAVIĆ VLADIMIR 0,0445780,044578

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mirko Pandurević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Spasoje Tuševljak predsjednik
Branka Bulajić zamjenik predsjednika
Ranko Renovica član
Savo Krunić član
Slobodan Ećimović član
Brane Šuka član
Brane Ž. Vitomir član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milenko Stanić predsjednik
mr Brane Kezunović član
Slobodan Maksimović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata