Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 198 0 198 61,06 0,00 61,06
5%-10% 1 0 1 9,73 0,00 9,73
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 29,21 0,00 29,21
UKUPNO 200 0 200 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUŠANIĆ SLAVIŠA 29,20799329,207993
PREF AD BANJA LUKA 9,7323699,732369
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,8658744,865874
ZEC ZDRAVKO 2,5873572,587357
VUKIĆ ĐURO 2,1565982,156598
ĆIRKOVIĆ GORAN 1,8172771,817277
BANJAC VINKA 1,8172771,817277
STOJNIĆ ZORAN 1,8172771,817277
PEJIĆ GORAN 1,8172771,817277
SAVIĆ DUŠAN 1,6987791,698779

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata