Preduzeće za promet na veliko i malo i vanjsku trgovinu "SNABDJEVAČ" a.d. Prijedor

Podaci o emitentu

Adresa Kozarska bb
Telefon + 387 52 211 035
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 198 0 198 61,06 0,00 61,06
5%-10% 1 0 1 9,73 0,00 9,73
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 29,21 0,00 29,21
UKUPNO 200 0 200 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUŠANIĆ SLAVIŠA 29,20799329,207993
PREF AD BANJA LUKA 9,7323699,732369
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,8658744,865874
ZEC ZDRAVKO 2,5873572,587357
VUKIĆ ĐURO 2,1565982,156598
STOJNIĆ ZORAN 1,8172771,817277
BANJAC VINKA 1,8172771,817277
ĆIRKOVIĆ GORAN 1,8172771,817277
PEJIĆ GORAN 1,8172771,817277
SAVIĆ DUŠAN 1,6987791,698779

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dušan Savić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Obrad Ćirković predsjednik
Igor Joka član
Ilija Milunović član
Ilija Radišić član
Nikica Došen član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata