Preduzeće za prodaju i servisiranje "UNIVERZAL" a.d. Bijeljina

Podaci o emitentu

Adresa Knez Ivo od Semberije 88
Telefon + 387 55 207 855
Web
Email univerzal@rstel.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 95 0 95 4,42 0,00 4,42
5%-10% 1 0 1 9,36 0,00 9,36
10%-25% 1 1 2 20,86 13,51 34,37
> 25% 1 0 1 51,85 0,00 51,85
UKUPNO 98 1 99 86,49 13,51 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BOBAR GROUP DOO BIJELJINA 51,84723051,847230
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 20,86280720,862807
SANIERA AG 13,50931413,509314
BOBAR AUTOSEMBERIJA DOO BIJELJINA 9,3604999,360499
MUJČINOVIĆ AHMET 0,3198970,319897
AHMETOVIĆ HASAN 0,2955290,295529
RISTIĆ SVETO 0,2711610,271161
SULJIĆ MIRSAD 0,2614830,261483
AGIĆ AMIR 0,2367690,236769
HADŽISALIHOVIĆ DŽEVAD 0,2208690,220869

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Zlatan Lazarević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Petar Cacanović predsjednik
Savo Bojanović član
Slaviša Mijatović član
Gavrilo Bobar član
Miodrag Ćuković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mladen Dragić predsjednik
Đorđe Lukić član
Ljubiša Petrović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata