Akcionarsko društvo "VODOVOD I KANALIZACIJA" Bijeljina

Podaci o emitentu

Adresa Hajduk Stanka 20
Telefon + 387 55 226 460
Web www.bnvodovod.com
Email office@bnvodovod.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 541 14 555 10,18 1,44 11,63
5%-10% 2 0 2 13,34 0,00 13,34
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,03 0,00 65,03
UKUPNO 545 14 559 98,56 1,44 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD BIJELJINA 65,03288765,032887
PREF AD BANJA LUKA 10,00036510,000365
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 8,3400068,340006
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0001775,000177
ANĐELIĆ DEJAN 0,8602460,860246
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICA 0,8272870,827287
POLIĆ MARKO 0,1920630,192063
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 0,1801440,180144
TOMINAC MARKO 0,1130460,113046
TOMIČIĆ DAVOR 0,0985690,098569

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragiša Tanacković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ninoslav Spasojević izvršni direktor
Slađana Mitrović izvršni direktor
Dragiša Tanacković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Škorić predsjednik
Biljana Trifković član
Dragomir Popadić član
Milenka Cerovina član
Miroslav Đukić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata