Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Derventa

Podaci o emitentu

Adresa Srpske vojske bb
Telefon + 387 53 333 202
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 42 0 42 20,00 0,00 20,00
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 45 0 45 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STANIĆ PERO 64,99681064,996810
DESIĆ SLAVIŠA 9,9998609,999860
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0001055,000105
PANIĆ DAVOR 2,3068782,306878
ČOBANOVIĆ ZORAN 1,5608241,560824
RADULOVIĆ BILJANA 1,4419741,441974
STANIĆ MILE 1,2722891,272289
KECMAN BORISLAV 0,8652550,865255
PANIĆ DESANKA 0,8652550,865255
PLAVŠIĆ VIDOSAVA 0,5258840,525884

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Pero Stanić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Borislav Kecman predsjednik
Dalibor Stanić član
Miloš Vračević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata