JP Aerodorom Trebinje a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 328.872 337.431
Tekuća sredstva 379.551 342.341
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 374.857 337.780
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 708.423 679.772
Pasiva
Kapital 50.000 50.000
Osnovni kapital 50.000 50.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 649.685 612.000
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 8.738 17.772
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 708.423 679.772
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 8.559 9.304
Amortizacija 8.559 9.304
EBIT 0 0
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 0 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 269.973 418.499
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 232.901 174.388
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 37.072 244.111
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 269.973 418.499
Ukupni odlivi gotovine 232.901 174.388
Neto priliv (odliv) gotovine 37.072 244.111
Gotovina na početku obračunskog perioda 337.780 93.669
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 5
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 374.857 337.780