Agrokrajina a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
AGKR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.512.569 2.600.322
Tekuća sredstva 807.246 937.602
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 20.184 21.057
Aktivna vremenska razgraničenja 5.857 5.857
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.319.815 3.537.924
Pasiva
Kapital 1.434.562 1.364.826
Osnovni kapital 3.026.771 3.026.771
Rezerve 302.677 302.677
Revalorizacione rezerve 415.695 415.695
Neraspoređeni dobitak 376.818 362.284
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 507.545 636.512
Kratkoročne obaveze 1.377.708 1.536.586
Pasivna vremenska razgraničenja 6.853
Poslovna pasiva 3.319.815 3.537.924
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 212.955 1.197
EBITDA 113.206 199.830
Amortizacija 81.774 59.351
EBIT 31.432 140.479
Rashodi kamata 13.126 18.570
Dobitak prije poreza 18.306 121.909
Porezi iz dobitka 3.772 76
Neto dobitak 14.534 121.833
Prosječan broj zaposlenih 2,00 1,00
Prihod po zaposlenom 106.477,50 1.197,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 389.909 113.288
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 241.313 118.252
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 148.596 -4.964
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 98.873
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 119.376
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -20.503 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 128.966
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -128.966 0
Ukupni prilivi gotovine 488.782 113.288
Ukupni odlivi gotovine 489.655 118.252
Neto priliv (odliv) gotovine -873 -4.964
Gotovina na početku obračunskog perioda 21.057 26.021
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 20.184 21.057

Skraćeni finansijski pokazatelji [AGKR-R-A]

P/S 4,1218
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0048
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 60,3938
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4740
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6119
Tržišna kapitalizacija 877.764
Prinos na aktivu (ROA) 0,42%
Prinos na kapital (ROE) 1,04%
Neto marža 6,82%
EBITDA marža 53,16%
Ukupan prihod 331.027