Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 4.148.964 3.844.835
Tekuća sredstva 951.791 811.767
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.835 3.048
Kratkoročna razgraničenja 786
Gubitak iznad visine kapitala 289.315
Bilansna aktiva 5.390.070 4.656.602
Pasiva
Kapital 978.080
Osnovni kapital 854.353 685.228
Rezerve 27.156
Revalorizacione rezerve 143.579 143.579
Neraspoređeni dobitak 36.217 543.120
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.510.968 1.510.967
Kratkoročne obaveze 3.879.102 2.167.555
Kratkoročna razgraničenja 920
Bilansna pasiva 5.390.070 4.656.602
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 679.997 893.985
EBITDA -553.166 -403.880
Amortizacija 97.926 88.213
EBIT -651.092 -492.093
Rashodi kamata 305.681 446.303
Dobitak prije poreza -956.773 -938.396
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -956.773 543.120
Prosječan broj zaposlenih 35,00 37,00
Prihod po zaposlenom 19.428,49 24.161,76
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 307.500 1.051.649
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 307.713 1.159.043
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -213 -107.394
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 250.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 150.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 100.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 307.500 1.301.649
Ukupni odlivi gotovine 307.713 1.309.043
Neto priliv (odliv) gotovine -213 -7.394
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.048 10.442
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.835 3.048

Skraćeni finansijski pokazatelji [AGRK-R-A]

P/S 0,3989
Neto dobitak po akciji (EPS) -1,5977
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,2835
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 271.269
Prinos na aktivu (ROA) -19,05%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -140,70%
EBITDA marža -81,35%
Ukupan prihod 720.718