Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 249.135 249.135
Tekuća sredstva 5.450 6.629
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.450 5.729
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 2.084.380 2.085.980
Bilansna aktiva 2.338.965 2.341.744
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 609.051 609.051
Rezerve
Revalorizacione rezerve 372.719 372.719
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.338.965 2.341.744
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.338.965 2.341.744
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 1.600 -2.622
Amortizacija 0 0
EBIT 1.600 -2.622
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 1.600 -2.622
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.600 -2.622
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.700 4.050
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.979 4.189
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -279 -139
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.700 4.050
Ukupni odlivi gotovine 2.979 4.189
Neto priliv (odliv) gotovine -279 -139
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.729 5.868
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.450 5.729

Skraćeni finansijski pokazatelji [AGRP-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0023
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 43,3843
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 69.415
Prinos na aktivu (ROA) 0,07%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.800