Agroprom a.d. Zvornik - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
AGRP-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 249.134 249.134
Tekuća sredstva 3.353 2.700
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.453 2.100
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 2.074.410 2.061.753
Poslovna aktiva 2.326.897 2.313.587
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 609.051 609.051
Rezerve 372.719 372.719
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.326.897 2.313.587
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.326.897 2.313.587
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -12.657 -12.510
Amortizacija 0 0
EBIT -12.657 -12.510
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -12.657 -12.510
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -12.657 -12.510
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.100 6.150
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.747 4.050
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 353 2.100
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.100 6.150
Ukupni odlivi gotovine 4.747 4.050
Neto priliv (odliv) gotovine 353 2.100
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.100
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.453 2.100

Skraćeni finansijski pokazatelji [AGRP-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0182
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,4843
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 69.415
Prinos na aktivu (ROA) -0,55%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 5.400