Alpro a.d. Vlasenica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ALPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 9.113.374 8.875.199
Tekuća sredstva 6.883.828 6.849.505
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 965.243 735.596
Aktivna vremenska razgraničenja 18.264 18.549
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 15.997.202 15.724.704
Pasiva
Kapital 14.531.939 14.430.849
Osnovni kapital 15.060.420 15.060.420
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 101.090
Rezervisanja 143.245 124.221
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.322.018 1.169.634
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 15.997.202 15.724.704
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 16.742.088 13.385.407
EBITDA 866.943 292.648
Amortizacija 763.524 730.391
EBIT 103.419 -437.743
Rashodi kamata 2.329 32
Dobitak prije poreza 101.090 -437.775
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 101.090 -437.775
Prosječan broj zaposlenih 115,50 115,00
Prihod po zaposlenom 144.953,14 116.394,84
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 23.131.370 25.957.751
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 21.958.951 25.700.307
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.172.419 257.444
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 22.214
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 964.986 759.087
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -942.772 -759.087
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.710.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.710.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 24.863.584 25.957.751
Ukupni odlivi gotovine 24.633.937 26.459.394
Neto priliv (odliv) gotovine 229.647 -501.643
Gotovina na početku obračunskog perioda 735.596 1.237.239
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 965.243 735.596

Skraćeni finansijski pokazatelji [ALPR-R-A]

P/S 0,3238
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0067
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 53,6329
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9649
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3731
Tržišna kapitalizacija 5.421.751
Prinos na aktivu (ROA) 0,64%
Prinos na kapital (ROE) 0,70%
Neto marža 0,60%
EBITDA marža 5,18%
Ukupan prihod 17.747.297