Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 7.173.082 8.141.218
Tekuća sredstva 9.025.988 9.027.813
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.825.385 1.658.929
Kratkoročna razgraničenja 623 19.164
Bilansna aktiva 16.199.070 17.169.031
Pasiva
Kapital 15.482.052 15.331.183
Osnovni kapital 15.060.420 15.060.420
Rezerve 62.096
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 359.536 1.241.928
Rezervisanja 109.169 96.083
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 607.849 1.741.765
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 16.199.070 17.169.031
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 31.428.714 33.090.327
EBITDA 1.223.937 2.303.446
Amortizacija 1.057.699 1.061.396
EBIT 166.238 1.242.050
Rashodi kamata 4.675 122
Dobitak prije poreza 161.563 1.241.928
Porezi iz dobitka 10.694 0
Neto dobitak 150.869 1.241.928
Prosječan broj zaposlenih 123,00 123,00
Prihod po zaposlenom 255.518,00 269.027,05
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 37.096.897 38.759.932
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 36.579.553 38.203.005
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 517.344 556.927
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.793 11.911
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 324.525 704.189
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -322.732 -692.278
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.135
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -3.135 0
Ukupni prilivi gotovine 37.098.690 38.771.843
Ukupni odlivi gotovine 36.907.213 38.907.194
Neto priliv (odliv) gotovine 191.477 -135.351
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.658.929 1.794.280
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 25.021
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.825.385 1.658.929

Skraćeni finansijski pokazatelji [ALPR-R-A]

P/S 0,1912
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0100
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 39,8300
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0280
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3881
Tržišna kapitalizacija 6.009.108
Prinos na aktivu (ROA) 0,90%
Prinos na kapital (ROE) 0,98%
Neto marža 0,48%
EBITDA marža 3,89%
Ukupan prihod 31.430.629