Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ALPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 8.141.218 8.483.505
Tekuća sredstva 9.027.813 6.828.357
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.658.929 1.794.280
Aktivna vremenska razgraničenja 19.164 19.121
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 17.169.031 15.311.862
Pasiva
Kapital 15.331.183 14.089.255
Osnovni kapital 15.060.420 15.060.420
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.241.928
Rezervisanja 96.083 103.174
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.741.765 1.119.433
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 17.169.031 15.311.862
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 33.090.327 17.720.412
EBITDA 2.303.446 870.569
Amortizacija 1.061.396 993.103
EBIT 1.242.050 -122.534
Rashodi kamata 122 0
Dobitak prije poreza 1.241.928 -122.534
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.241.928 -122.534
Prosječan broj zaposlenih 122,75 119,58
Prihod po zaposlenom 269.574,97 148.188,76
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 38.759.932 21.405.593
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 38.203.005 20.519.806
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 556.927 885.787
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 11.911
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 704.189 931.252
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -692.278 -931.252
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 38.771.843 21.405.593
Ukupni odlivi gotovine 38.907.194 21.451.058
Neto priliv (odliv) gotovine -135.351 -45.465
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.794.280 1.839.745
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.658.929 1.794.280

Skraćeni finansijski pokazatelji [ALPR-R-A]

P/S 0,1547
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0825
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,1231
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0180
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3340
Tržišna kapitalizacija 5.120.543
Prinos na aktivu (ROA) 7,65%
Prinos na kapital (ROE) 8,44%
Neto marža 3,75%
EBITDA marža 6,96%
Ukupan prihod 34.113.021