Alpro a.d. Vlasenica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ALPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 8.541.629 9.113.374
Tekuća sredstva 6.241.812 6.883.828
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.839.745 965.243
Aktivna vremenska razgraničenja 21.429 18.264
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 14.783.441 15.997.202
Pasiva
Kapital 14.211.789 14.531.939
Osnovni kapital 15.060.420 15.060.420
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 101.090
Rezervisanja 123.043 143.245
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 448.609 1.322.018
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 14.783.441 15.997.202
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 18.556.558 16.742.088
EBITDA 647.060 866.943
Amortizacija 964.664 763.524
EBIT -317.604 103.419
Rashodi kamata 2.546 2.329
Dobitak prije poreza -320.150 101.090
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -320.150 101.090
Prosječan broj zaposlenih 117,00
Prihod po zaposlenom 158.603,06
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 23.266.794 23.131.370
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 22.001.264 21.958.951
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.265.530 1.172.419
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 22.214
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 391.028 964.986
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -391.028 -942.772
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 400.000 1.710.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 400.000 1.710.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 23.666.794 24.863.584
Ukupni odlivi gotovine 22.792.292 24.633.937
Neto priliv (odliv) gotovine 874.502 229.647
Gotovina na početku obračunskog perioda 965.243 735.596
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.839.745 965.243

Skraćeni finansijski pokazatelji [ALPR-R-A]

P/S 0,2922
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0213
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -16,9350
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9437
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3815
Tržišna kapitalizacija 5.421.751
Prinos na aktivu (ROA) -2,08%
Prinos na kapital (ROE) -2,23%
Neto marža -1,73%
EBITDA marža 3,49%
Ukupan prihod 18.597.069