Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 1.211.176 1.242.536
Tekuća sredstva 113.969 63.494
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 113 113
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 1.325.145 1.306.030
Pasiva
Kapital 618.755 608.195
Osnovni kapital 1.197.396 1.197.396
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 10.560
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 219.863 219.863
Kratkoročne obaveze 486.527 477.972
Kratkoročna razgraničenja 1.473 1.473
Bilansna pasiva 1.325.145 1.306.030
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 43.093 36.410
Amortizacija 31.360 36.465
EBIT 11.733 -55
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 11.733 -55
Porezi iz dobitka 1.173 0
Neto dobitak 10.560 -55
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 113 113
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 113 113

Skraćeni finansijski pokazatelji [ANGR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0090
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,0111
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5293
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0002
Tržišna kapitalizacija 117
Prinos na aktivu (ROA) 0,80%
Prinos na kapital (ROE) 1,72%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 43.141