Autoprevoz a.d. Gradiška - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
APGD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.506.463 3.502.329
Tekuća sredstva 412.251 129.567
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 155.582 19.298
Aktivna vremenska razgraničenja 41.891
Gubitak iznad visine kapitala 2.960.068
Poslovna aktiva 5.878.782 3.631.896
Pasiva
Kapital 950.733
Osnovni kapital 1.570.162
Rezerve
Revalorizacione rezerve 12.280
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.829.097 7.096
Dugoročne obaveze 1.488.264
Kratkoročne obaveze 4.049.685 1.185.803
Pasivna vremenska razgraničenja 100 10.056
Poslovna pasiva 5.878.782 3.631.896
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 300.529 572.772
EBITDA 47.947 78.581
Amortizacija 0 237.003
EBIT 47.947 -158.422
Rashodi kamata 828 358.914
Dobitak prije poreza 47.119 -517.336
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 47.119 -517.336
Prosječan broj zaposlenih 50,00
Prihod po zaposlenom 11.455,44
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 463.829 375.179
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 327.545 355.959
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 136.284 19.220
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 463.829 375.179
Ukupni odlivi gotovine 327.545 355.959
Neto priliv (odliv) gotovine 136.284 19.220
Gotovina na početku obračunskog perioda 19.298 78
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 155.582 19.298

Skraćeni finansijski pokazatelji [APGD-R-A]

P/S 1,9854
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0300
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 12,6629
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 596.662
Prinos na aktivu (ROA) 0,99%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 15,68%
EBITDA marža 15,95%
Ukupan prihod 303.509