Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 2.270.061
Tekuća sredstva 681.186 29.285
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 681.186 2.753
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 884.149
Bilansna aktiva 1.565.335 2.299.346
Pasiva
Kapital 721.956
Osnovni kapital 826.727 826.727
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.565.335 1.577.390
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.565.335 2.299.346
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 46.637 81.583
EBITDA -1.606.077 -52.749
Amortizacija 0 0
EBIT -1.606.077 -52.749
Rashodi kamata 28 20
Dobitak prije poreza -1.606.105 -52.769
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.606.105 -52.769
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 139.375 136.510
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 210.446 136.193
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -71.071 317
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 749.504
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 749.504 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 888.879 136.510
Ukupni odlivi gotovine 210.446 136.193
Neto priliv (odliv) gotovine 678.433 317
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.753 2.436
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 681.186 2.753

Skraćeni finansijski pokazatelji [APKD-R-A]

P/S 0,1773
Neto dobitak po akciji (EPS) -1,9427
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0051
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 8.267
Prinos na aktivu (ROA) -83,12%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -3.443,84%
EBITDA marža -3.443,78%
Ukupan prihod 47.918