Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 834.942 875.660
Tekuća sredstva 283.014 196.209
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 279.354 119.711
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 1.117.956 1.071.869
Pasiva
Kapital 1.078.859 1.037.216
Osnovni kapital 946.545 946.545
Rezerve 1.102 1.102
Revalorizacione rezerve 262.280 262.280
Neraspoređeni dobitak 75.622 33.979
Rezervisanja 29.190 29.190
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 9.907 5.463
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.117.956 1.071.869
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 110.636 78.945
EBITDA 87.249 68.293
Amortizacija 40.718 30.539
EBIT 46.531 37.754
Rashodi kamata 200 0
Dobitak prije poreza 46.331 37.754
Porezi iz dobitka 4.688 3.775
Neto dobitak 41.643 33.979
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 260.828 140.470
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 101.185 20.759
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 159.643 119.711
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 260.828 140.470
Ukupni odlivi gotovine 101.185 20.759
Neto priliv (odliv) gotovine 159.643 119.711
Gotovina na početku obračunskog perioda 119.711
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 279.354 119.711

Skraćeni finansijski pokazatelji [ATLS-R-A]

P/S 4,8766
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0440
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 12,9561
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1398
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5001
Tržišna kapitalizacija 539.531
Prinos na aktivu (ROA) 3,80%
Prinos na kapital (ROE) 3,94%
Neto marža 37,64%
EBITDA marža 78,86%
Ukupan prihod 110.636