Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 3.308.000 3.438.491
Tekuća sredstva 4.512.140 3.982.582
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 53.108 140.372
Kratkoročna razgraničenja 74.040 10.749
Bilansna aktiva 7.820.140 7.421.073
Pasiva
Kapital 1.061.376 998.970
Osnovni kapital 821.191 821.191
Rezerve 82.119 82.119
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 158.066 95.660
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.093.146 4.501.145
Kratkoročne obaveze 2.665.618 1.920.958
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 7.820.140 7.421.073
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 7.296.723 6.092.974
EBITDA 632.477 603.222
Amortizacija 244.269 276.530
EBIT 388.208 326.692
Rashodi kamata 202.837 217.109
Dobitak prije poreza 185.371 109.583
Porezi iz dobitka 27.305 13.924
Neto dobitak 158.066 95.659
Prosječan broj zaposlenih 9.008,00 965,00
Prihod po zaposlenom 810,03 6.313,96
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.717.754 7.260.172
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.464.642 7.359.241
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 253.112 -99.069
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.500.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 340.376 4.317.426
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -340.376 182.574
Ukupni prilivi gotovine 8.717.754 11.760.172
Ukupni odlivi gotovine 8.805.018 11.676.667
Neto priliv (odliv) gotovine -87.264 83.505
Gotovina na početku obračunskog perioda 140.372 56.867
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 53.108 140.372