Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 2.012.151 1.978.686
Tekuća sredstva 152.930 159.202
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.281 21.180
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 2.165.081 2.137.888
Pasiva
Kapital 2.119.410 2.100.703
Osnovni kapital 1.876.993 1.876.993
Rezerve
Revalorizacione rezerve 1.488.288 1.488.288
Neraspoređeni dobitak 104.775 88.738
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 45.671 37.185
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.165.081 2.137.888
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 197.428 168.969
Amortizacija 178.630 166.272
EBIT 18.798 2.697
Rashodi kamata 91 27
Dobitak prije poreza 18.707 2.670
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 18.707 2.670
Prosječan broj zaposlenih 4,00 4,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 415.286 313.292
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 218.091 139.810
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 197.195 173.482
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 163.344 155.378
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -163.344 -155.378
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 750 7.650
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 49.500 10.386
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -48.750 -2.736
Ukupni prilivi gotovine 416.036 320.942
Ukupni odlivi gotovine 430.935 305.574
Neto priliv (odliv) gotovine -14.899 15.368
Gotovina na početku obračunskog perioda 21.180 5.812
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.281 21.180

Skraćeni finansijski pokazatelji [ATMK-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0100
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 25,5858
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1292
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2258
Tržišna kapitalizacija 478.633
Prinos na aktivu (ROA) 0,87%
Prinos na kapital (ROE) 0,89%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 390.043