Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 499.419 499.419
Tekuća sredstva 1.414.641 1.409.165
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 383 409
Kratkoročna razgraničenja 23.341 23.341
Bilansna aktiva 1.914.060 1.908.584
Pasiva
Kapital 753.341 766.166
Osnovni kapital 1.475.370 1.475.370
Rezerve
Revalorizacione rezerve 287.810 287.810
Neraspoređeni dobitak 222 222
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 99.611 99.611
Kratkoročne obaveze 1.061.108 1.042.807
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.914.060 1.908.584
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -11.604 -5.861
Amortizacija 0 0
EBIT -11.604 -5.861
Rashodi kamata 1.221 464
Dobitak prije poreza -12.825 -6.325
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -12.825 -6.325
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.431 14.682
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.217 15.478
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.786 -796
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.760 849
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.760 849
Ukupni prilivi gotovine 8.191 15.531
Ukupni odlivi gotovine 8.217 15.478
Neto priliv (odliv) gotovine -26 53
Gotovina na početku obračunskog perioda 409
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 356
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 383 409

Skraćeni finansijski pokazatelji [ATSR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0087
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -17,2558
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5106
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2938
Tržišna kapitalizacija 221.306
Prinos na aktivu (ROA) -0,67%
Prinos na kapital (ROE) -1,69%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 11.534